+31 10 522 26 12
English version

Algemene voorwaarden Markenizer B.V.

Artikel 1

Markenizer is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Een opdracht komt tot stand met de besloten vennootschap als zodanig, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2, BW wordt uitgesloten.

Artikel 2

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten welke Markenizer aangaat.
Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3

De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Markenizer is gehouden tot het betrachten van de zorg van een redelijk bekwame opdrachtnemer. Markenizer voert de opdracht uit op een haar passend tijdstip. Zij staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtgever is gehouden accurate gegevens aan te leveren.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De opdrachtgever vrijwaart Markenizer tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Markenizer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 4

Een opdracht aan Markenizer impliceert de bevoegdheid voor Markenizer om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
Markenizer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Markenizer zelf.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van Markenizer, haar bestuurders en haar werknemers is beperkt tot het door haar gefactureerde bedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan.
Mocht, om welke reden dan ook, de in het eerste lid van dit artikel geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geen stand houden, dan zal de aansprakelijkheid geacht worden te zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Markenizer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien na ontdekking van de schade deze niet met bekwame spoed schriftelijk aan Markenizer is gemeld en in ieder geval zodra twaalf maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis, waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor Markenizer aansprakelijk is te houden.

Artikel 6

Markenizer hanteert een aantal standaard tarieven, uurtarieven en kostenvergoedingen, waarvan een overzicht op verzoek kosteloos aan de opdrachtgever wordt toegezonden.
Markenizer heeft te allen tijde het recht deze tarieven periodiek te wijzigen.
Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10% inhoudt of indien een wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever wordt geacht een gewijzigd uurtarief te hebben geaccepteerd indien er veertien dagen zijn verstreken na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden, waarin het gewijzigde tarief is opgenomen en waartegen door de opdrachtgever binnen die termijn niet is geprotesteerd.

Artikel 7

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het overeengekomen bedrag, eventueel aangevuld met het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven. Hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is, dient te worden voldaan in Euro's. Markenizer kan een voorschot op kosten en honorarium verlangen en is bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de betaling is ontvangen.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 8

Alle facturen van Markenizer dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Bij gebreke van tijdige betaling heeft Markenizer aanspraak op wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag.
Alle kosten in en buiten rechte die Markenizer moet maken voor de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het totaal aan openstaande bedragen.
De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 9

Op alle rechtsverhoudingen tussen Markenizer en haar opdrachtgevers is enkel Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Markenizer heeft het recht om ervoor te kiezen een geschil te laten berechten door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever, dan wel bij niet in Nederland gevestigde cliënten door middel van arbitrage onder de regelingen van het Nederlands arbitrage-instituut.